זכויות כלכליות-חברתיות בעת קורונה

אנחנו לא שווים פחות! דורשים זכויות כלכליות וחברתיות בעת משבר הקורונה.

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל פועלת מול הממשלה על מנת לשמור על זכויות כלכליות-חברתיות בזמן משבר הקורונה. אנו קוראים לממשלה להקים מדד “תחלואה” כלכלית-חברתית שיזרים מידע שקוף בזמן אמת על היקף ומאפייני הבעיות החברתיות הנובעות מהמשבר; אנו קוראים לממשלה להשוות את הסיוע הניתן לאזרחי ותושבי ישראל לסיוע שניתן במדינות בעלות מאפיינים דומים – מבחינת היקף הסיוע והאפקטיביות שלו. כיום, הסיוע שניתן בישראל הוא נמוך יחסית למדינות הדומות, וחלקים רבים בציבור נמצאים בסכנה מוגברת להיקלע למצוקה כלכלית חריפה; אנו קוראים לממשלת ישראל לדאוג שמדיניות הסיוע תיבנה כך שאף אחד או אחת לא יוותרו מאחור – כי זכויות כלכליות-חברתיות הן זכויות אדם. 

דוחות וניירות עמדה

פרסומים שוטפים