דיכוי המחאה בישראל ובשטחים שבשליטתה

בסקירה שנעלה בקרוב נציג ניטורים ופרסום דיווחים ממקורות ראשוניים על מקרי התנכלות שלטונית למחאות. בסקירה נתייחס להתנכלויות למחאות בישראל ובשטחים שבשליטתה או הזנחה ממסדית ביחס לביטחונם של המוחות והמוחים. 

הסקירה צפויה להתפרסם אחת לתקופה באופן שוטף, ולנטר מגמות ביחס לחופש המחאה. הסקירה לא מתיימרת להיות מקיפה ולכלול את כל המקרים או הדיווחים על התנכלויות למחאות, אלא לתת תמונה משוערת, מקורבת, הממחישה את רוחבה וחריפותה של תופעת דיכוי המחאות האזרחיות בישראל ובשטחים הכבושים, ולאפיין מגמות לאורך זמן כמו גם להבין את הצורות והאופנים השונים של הדיכוי וההתנכלות למחאות לא-אלימות.