הקדמה
המדינות, שהן צד לאמנה זו, מודאגות כי על אף האמנות הבינלאומיות שנכרתו וההצהרות, ממשיכה להתקיים אפליה נרחבת נגד נשים. בנוסף, מודאגות המדינות מכך שבמצבי עוני ניתנת לנשים גישה מועטת ביותר למזון, בריאות, חינוך, הכשרה, אפשרויות תעסוקה וצרכים אחרים. כינונו של סדר כלכלי בינלאומי חדש יתרום באופן משמעותי לקידום השוויון בין גברים ונשים.
רווחת העולם והשגת השלום מחייבים השתתפות מרבית של נשים, בתנאים שווים לתנאי הגברים, בכל התחומים.
תרומתן הגדולה של נשים לרווחת המשפחה ולפיתוח החברה טרם הוכרה במלואה וכך גם משמעותה החברתית של האמהות ותפקיד שני ההורים גם יחד במשפחה ובגידול ילדים. גידולם של ילדים מצריך חלוקת אחריות בין גברים ונשים והחברה בכללותה ונדרש שינוי בתפקיד המסורתי של גברים ונשים בחברה ובמשפחה, על מנת להשיג שוויון מלא.
המדינות שהן צד לאמנה זו נחושות בדעתן להוציא אל הפועל את העקרונות שפורטו בהצהרה בדבר ביטול אפליה נגד נשים ולשם כך לאמץ את האמצעים הנדרשים לביטול אפליה כאמור לצורותיה וגילוייה.

האמנה:

פרק ראשון- ביטול אפליית נשים בחוק ובחברה ויצירת העדפה מתקנת
סימן א
“אפליית נשים” – כל הבחנה, הוצאה מן הכלל או הגבלה על יסוד מין השוללת שוויון בין גברים ונשים, בזכויות האדם וחירויות היסוד בתחום המדיני, הכלכלי, הסוציאלי, התרבותי, האזרחי או בכל תחום אחר.

סימן ב ו-ג
המדינות מגנות אפליה נגד נשים לצורותיה ויקדמו חקיקה לביטול אפליה נגד נשים בחוק ובפעילות גופים ממשלתיים והגנה יעילה על נשים מפני אפליה לסוגיה.

סימן ד
העדפה מתקנת תהיה אמצעי זמני שיינקט על מנת להחיש שוויון למעשה בין גברים ונשים. כך גם אימוץ אמצעים מיוחדים, שמטרתם להגן על אמהות, לא ייתפס כמפלה.

סימן ה
יש לשנות את דפוסי ההתנהגות החברתית והתרבותית של גברים ונשים, במגמה להשיג את ביעורם של דעות קדומות ומנהגים מקובלים ואחרים המבוססים על רעיון קיומה של הירארכיה בין המינים, או על תפקידים סטריאוטיפיים לגברים ולנשים.

סימן ו
מדינות יפעלו לביטול סחר בנשים לצורותיו.

פרק שני- זכויות אזרחיות פוליטיות של נשים
סימן ז
המדינות יפעלו לביטול אפליה נגד נשים בחיים המדיניים והציבוריים של המדינה, ובמיוחד יבטיחו זכות שווה: להצביע, להיבחר לכל הגופים הנבחרים, להשתתף בעיצוב מדיניות הממשל ובהוצאתה לפועל, להחזיק במשרה ציבורית, ולהשתתף בארגונים ובאיגודים לא-ממשלתיים הקשורים לחיים הציבוריים והמדיניים של הארץ.

סימן ח
יש להבטיח לנשים הזדמנות לייצג את ממשלתן במישור הבינלאומי ולהשתתף בעבודת ארגונים בינלאומיים.

סימן ט
לנשים זכויות שוות לבעלות על רכוש, להחלפה או שמירת אזרחותן, בלי קשר לאזרחות בן זוגן. כמו כן, לנשים זכויות שוות לתנאי הגברים באשר לאזרחות של ילדיהן.

פרק שלישי- זכויות חברתיות כלכליות של נשים
סימן י
לנשים זכויות שוות בתחום החינוך. יש להבטיח, גישה ללימודים בכל רמות החינוך. כמו כן, יש לפעול לביעור תפיסות סטריאוטיפיות באשר לתפקידי גברים ונשים בכל רמות החינוך לצורותיו ולהעניק גישה למידע מיוחד בנושאי חינוך, על מנת לסייע בהבטחת בריאות המשפחות ורווחתן, לרבות מידע ועצה בתכנון משפחה.

סימן יא
יש לבטל אפליה נגד נשים בתחום התעסוקה ולהבטיח לנשים אותם תנאים, זכויות והזדמנויות עבודה כשל גברים, ובפרט להגן על נשים מאפליה על רקע נישואין, היריון או לידה. כמו כן, יש להעניק לנשים חופשת לידה בלא סכנה של אובדן עבודתן.

סימן יב
יש להבטיח לנשים גישה שווה לשירותי בריאות, לרבות כאלה הנוגעים לתכנון המשפחה. בנוסף, יש להבטיח לנשים שירותים מתאימים בקשר להריון, ללידה ולתקופה שלאחר הלידה.

סימן יג
יש לבטל אפליה נגד נשים בתחומים אחרים של החיים הכלכליים והחברתיים.

סימן יד
יש להבטיח את החלתן של הוראות אמנה זו לגבי נשים באזורים כפריים, תוך הבנת מצבן השונה מזה של נשים עירוניות ותפקידיהן המשמעותיים בפרנסת משפחותיהן.

פרק רביעי – זכויות משפטיות, ושוויון בנושאי משפחה
סימן טו
יש להעניק לנשים שוויון בפני החוק ובפרט בפני החוק הנוגע לתנועת בני אדם ולחופש לבחור את מקום מגוריהם. בעניינים אזרחיים, יש להעניק לנשים כשירות משפטית זהה לזו של גברים כולל יכולת לממש או לבטל חוזים ושאר מסמכים שהתבססו על היעדר שוויון של נשים.

סימן טז
יש לבטל אפליה נגד נשים בכל העניינים הנוגעים לנישואין וליחסי משפחה, ובמיוחד להבטיח: זכות שווה להתקשר בנישואין, באופן חופשי ובהסכמתן; זכויות וחובות שוות במהלך הנישואין ובעת פירוקם, לרבות הזכות לבחור שם משפחה, מקצוע ותעסוקה; זכויות וחובות שוות כהורים, בעניינים הנוגעים לילדיהן וכן לאפוטרופסות, פיקוח, נאמנות, אימוץ ילדים וכו’; בכל מקרה יהא עניינם של הילדים בעל חשיבות עליונה; זכויות שוות להחליט באורח חופשי ואחראי לגבי מספר הילדים ומרווח הזמן שביניהם, ולהשיג גישה לידע, לחינוך ולאמצעים אשר יאפשרו להן להשתמש בזכויות אלו; בנוסף, יקבע גיל מינימום לנישואים ויחויב לבצע את רישום הנישואין במרשם רשמי.

פרק חמישי (סימנים יז-כב)– הקמת מנגנון פיקוח בינלאומי:
במטרה לבחון התקדמות ביצוע אמנה זו, תוקם ועדה לביטול אפליה נגד נשים. הוועדה תדווח מדי שנה על פעילויותיה לעצרת הכללית של האו”ם.

פרק שישי(סימנים כג-ל)– הסדרים בינלאומיים לקבלת האמנה כחוק

***

מדינת ישראל אישררה את האמנה, ורשמה הסתייגויות לגבי: סימן ז(ב), בנוגע למינוי נשים לכהן בתפקיד שיפוטי בבתי הדין הדתיים; סימן יד, תוך קביעה כי היא מחויבת קודם לדיני המעמד האישי של העדות הדתיות בישראל.