שקיפות

תקנון העמותה

תעודת רישום עמותה

אישור ניהול פנקסי חשבונות

אישור לצורך ניכוי מס

אישור ניהול תקין לשנת 2021

אישור ניהול תקין לשנת 2020

אישור משרד החינוך לתוכניות החינוך של אמנסטי אינטרנשיונל ישראל

אישור ניהול תקין שניתן לשנתיים